In het nieuwe Bestemmingsplan Water geldt een afmeerverbod binnen 10 meter tot historische bruggen. Woonboten die daar liggen moeten verplaatst worden. Weliswaar op vrijwillige basis, maar het hangt een zwaard van Damocles boven individuele woonbootbezitters. De PvdA vindt dat ongewenst en heeft een beter idee.

Het bestemmingsplan Water kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Het is gebaseerd op een aantal visies die afgelopen – pakweg – tien jaar zijn geformuleerd. Een aantal hoofdpunten van die visies waren: meer vervoer van personen en goederen over het water, het verbeteren van zichtlijnen en het versterken van de verbinding tussen wal en water. Dat zijn uitgangspunten die de PvdA fractie nog steeds onderschrijft.

In dit bestemmingsplan zie je hoe die ideeën in de praktijk uitpakken. Wat voor een prijskaartje daaraan hangt. En ook hoe het individuele bewoners van water en wal raakt. Nu we die praktische doorvertaling in handen hebben is het dan ook het moment om met elkaar te bespreken: pakt het uit zoals we destijds beoogden, is dit nou wat de bedoeling was en: als we de consequenties zien, is dat het ons waard?

Zo’n punt betreft het afmeerverbod binnen 10 meter van historische bruggen. Ik heb gelezen dat dat verbod terug te voeren is op een besluit van de Gemeenteraad uit 1995. Toen is bepaald dat waar binnen 10 meter van een historische brug nog geen schip ligt, dit ook niet mag gebeuren. Daar is wat voor te zeggen.

Ook is bepaald dat waar wel schepen liggen, deze niet worden gedwongen om te verplaatsen, maar dat dat alleen op vrijwillige basis gebeurt. Navraag leert dat dit beleid in 17 jaar niets heeft opgeleverd. Geen enkele woonboot op zo’n plek is verplaatst.

Het Dagelijks Bestuur schrijft zelf in het bestemmingsplan dat het aantal ligplaatsen binnen 10 meter van een historische brug dermate groot is, dat we daar helemaal het geld niet voor hebben als alle bootbezitters op die plek morgen zouden besluiten om hun schip te verplaatsen.

Toch is voor de zekerheid 1,6 miljoen euro gereserveerd om in de komende 10 jaar voor 30 gevallen verplaatsing mogelijk te maken. Dat is een flink bedrag, zeker in deze tijd. En dikke kans dat geld het ongebruikt op de plank blijft liggen, gezien de ervaring van de afgelopen 17 jaar..

We hebben het hier dus over een op zichzelf aardige gedachte, die in de praktijk onbetaalbaar blijkt maar waarmee we ondertussen wel vele woonbootbewoners opzadelen met de boodschap: ‘we hebben toch eigenlijk liever niet dat u hier ligt’ .

De PvdA vindt dat onwenselijk, juist omdat dit individuele bootbezitter raakt. In tegenstelling tot de praktijk op de wal bestaat er op het water niet zoiets als ‘planschade’.

De PvdA heeft een beter idee. We zijn het met het Dagelijks Bestuur eens dat sommige rakken simpelweg te vol zijn. Het belemmert niet alleen het zicht op het water maar het is bovendien onveilig. Daarom zijn we het zeer eens met het Dagelijks Bestuur om een bedrag te reserveren om drukke rakken te ‘ontdichten’. Daarvoor worden in het plan concrete rakken genoemd in de Brouwersgracht, de Lijnbaansgracht, de Prinsengracht.

Daarbij gaat het om raksgewijs tot een betere schikking van woonboten te komen. Dan krijgt dus niet één bootbezitter het stickertje ‘ongewenst’, maar wordt per rak gekeken of iemand bereid is om vrijwillig een andere ligplaats op te zoeken. Dat lijkt ons een veel plezieriger manier van werken.

Wij stellen voor om deze manier van werken ook toe te passen op de rakken bij historische bruggen. Bijkomend voordeel is dat op deze manier van raksgewijs herschikken ook gekeken kan worden naar het karakter en de historie van het rak als geheel.

Het Stadsdeel in het 1012 project, rondom de Wallen, goede ervaring opgedaan met de straatgerichte aanpak waarbij per straat het karakter en de historie zijn bepaald. Wij zouden voor het water ook zo’n rakgerichte aanpak willen zien. Dan zou je bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat de Gelderse kade, een oude haven, zich leent voor historische schepen en niet voor arken.


Respond

Categoriën